บุคคลากร

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

แผนกวิชาช่างยนต์ • นายสุขสันต์ ตรีเหรา
  หัวหน้าแผนกช่างยนต์ (คศ 1.)


 

นายอุดมชัย ชัยสว่างวงศ
ครูแผนกช่างยนต์ (คศ 2.)

 

นายประถม พรมสมบัติ
ครูแผนกช่างยนต์ (พนักงานราชการ)

 

นายโชคชัย สิมมา
ครูแผนกช่างยนต์ (อัตราจ้าง)

 

นายจิระพงษ์ ธรรมโหร
ครูแผนกช่างยนต์(อัตราจ้าง)

 

นายคมสันต์ แก้วทะชาติ
ครูแผนกช่างยนต์ (อัตราจ้าง)

 

 

นายพยัคฆ์ พรหมงอย
ครูแผนกช่างยนต์ (อัตราจ้าง)

 

นางสาวนิตยา จักาุมาตร
ครูแผนกช่างยนต์ (อัตราจ้าง)

แผนกวิชาช่างกลโรงาน • นายทวีศักดิ์ บุญธรรม
  หัวหน้าแผนกช่างกลโรงาน (พนักงานราชการ)


 

นายนิวฒน์ ทาสะโก
ครูแผนกช่างกลโรงาน (อัตราจ้าง)

 

นายบุญทวี ลครพล
ครูแผนกช่างกลโรงาน (อัตราจ้าง)

 

นางสาวศิริขวัญ ไชยมี
ครูแผนกช่างกลโรงาน (อัตราจ้าง)

 

นายบญุธรรม พรมวาส
ครูแผนกช่างกลโรงาน (อัตราจ้าง)

 

นายอดิชาต สีพล
ครูแผนกช่างกลโรงาน (อัตราจ้าง)

 

 

นางสาวชัชชญา มธุรเวช
ครูแผนกช่างกลโรงาน (อัตราจ้าง)

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง • นายสมศักดิ์ คำมูล
  หัวหน้าแผนกไฟฟ้ากำลัง (คศ 2.)


 

นายวุฒิชา โพธิ์ศรีทา
ครูแผนกไฟฟ้ากำลัง (พนักงานราชการ)

 

นายวรรณชนะ โสภาบุตร
ครูแผนกไฟฟ้ากำลัง (พนักงานราชการ)

 

จ.ส.ต.อนุชา บุญจันทร์
ครูแผนกไฟฟ้ากำลัง (อัตราจ้าง)

 

นายสุรวิทย์ คำภู
ครูแผนกไฟฟ้ากำลัง(อัตราจ้าง)

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ • นายสุรชัย ลาพิมพ์
  หัวหน้าแผนกช่างเชื่อมโลหะ (คศ 2.)


 

นายศุภฤกษ์ วงค์ชารี
ครูแผนกช่างเชื่อมโลหะ (อัตราจ้าง)

 

นายธีรวุธ ภังคี
ครูแผนกช่างเชื่อมโลหะ (อัตราจ้าง)

 

นายรวินันท์ บุญเศษ
ครูแผนกช่างเชื่อมโลหะ (อัตราจ้าง)

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ • นางสาวพรนิภา หงษ์บินมา
  หัวหน้าแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ (คศ 2.)


 

นายอนนท์ ทาเทียว
ครูแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ (พนักงานราชการ)

 

นายพิสิทธิ์ คุณวงศ์
ครูแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ (อัตราจ้าง)

 

นายอิทธิพล กองทรัพย์
ครูแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ (อัตราจ้าง)

 

ว่าที่ร้อยตรีชิรพงษ์ มีทรัพย์ทอง
ครูแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ (อัตราจ้าง)

แผนกวิชาเทคนิกพื้นฐาน • นายบรรจง เหลาทอง
  หัวหน้าแผนกเทคนิกพื้นฐาน (คศ 3.)


 

นายฐิติพงศ์ เชิดทอง
ครูแผนกเทคนิกพื้นฐาน (อัตราจ้าง)

 

....................<
ครูแผนกเทคนิกพื้นฐาน (อัตราจ้าง)

แผนกวิชาการบัญชี • นางอังคณา ถำวาปี
  หัวหน้าแผนกการบัญชี (คศ 2.)


 

นางสาวไพเราะ มูลลา
ครูแผนกการบัญชี (คศ 2.)

 

นางสาวนวรัตน์ เครือเขื่อนเพชร
ครูแผนกการบัญชี (อัตราจ้าง)

 

นางสาววิชชุดา พลเสนา
ครูแผนกการบัญชี (อัตราจ้าง)

 

นางสาวกนกพร บาทชารี
ครูแผนกการบัญชี(อัตราจ้าง)

 

นางสาวณิชารีย์ ไวยวัตร
ครูแผนกการบัญชี (อัตราจ้าง)

 

 

นางสาววารุณี ศรีสุภักดิ์
ครูแผนกการบัญชี (อัตราจ้าง)

แผนกวิชาการตลาด • นางสาวเปมิกา บุญศวนนท์
  หัวหน้าแผนกการตลาด (พนักงานราชการ)


 

นางสาวทักษิณา พรมท้าว
ครูแผนกการตลาด (อัตราจ้าง)

 

นายคมสันต์ แก้วทะชาติ
ครูแผนกการตลาด (อัตราจ้าง)

 

นายปิยวัชร์ ยอดสง่า
ครูแผนกการตลาด (อัตราจ้าง)

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ • นายวิเชียร เกิดโภคา
  หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(คศ 3.)


 

นางสาวอิงอร ธรรมเวียง
ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (คศ 3.)

 

นางสาวพิตราภรณ์ จุลชัยวรกุล
ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (พนักงานราชการ)

 

นายวรุฒ เนื่องชมภู
ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (อัตราจ้าง)

 

นายสินธุชา จันทร์เสน
ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (อัตราจ้าง)

แผนกวิชาต่างภาษาประเทศ • นางสาวกศมา ตุงคะสมิต
  หัวหน้าแผนกต่างภาษาประเทศ (คศ 1.)


 

นางสาวสุทธิดา สายกรม
ครูแผนกต่างภาษาประเทศ (อัตราจ้าง)

 

นายพงศธร ยศกุล
ครูแผนกต่างภาษาประเทศ (อัตราจ้าง)

 

นางสาวกัญญา ใจดี
ครูแผนกต่างภาษาประเทศ (อัตราจ้าง)

 

นายอภิศักดิ์ ศรีปัญญา
ครูแผนกต่างภาษาประเทศ (อัตราจ้าง)

 

นางสาวนิภาพร เทพมามัง
ครูแผนกต่างภาษาประเทศ (อัตราจ้าง)

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ • นางธนพร เกิดโภคา
  หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์ (คศ 3.)


 

นางสุรางค์รัตน์ วงษ์ป้อม
ครูแผนกสามัญสัมพันธ์ (คศ 3.)

 

นางสาวสาวิตรี หนองยาง
ครูแผนกสามัญสัมพันธ์ (พนักงานราชการ)

 

นางสาวอุทุมพร อุทมทอง
ครูแผนกสามัญสัมพันธ์ (อัตราจ้าง)

 

นางสาวพมพ์นารา เกษมราช
ครูแผนกสามัญสัมพันธ์(อัตราจ้าง)

 

นางสาวเพ็ญนิสา สุขแสงนิล
ครูแผนกสามัญสัมพันธ์ (อัตราจ้าง)

 

 

นางสาวเพ็ญนภา พลแสน
ครูแผนกสามัญสัมพันธ์ (อัตราจ้าง)

 

นายอภิชัย หลอดทองหลาง
ครูแผนกสามัญสัมพันธ์ (อัตราจ้าง)

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ • นายกัมพล ถาวิกุล
  หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (อัตราจ้าง)


 

นางสาวกชพร บุญสิทธิ์
ครูแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (อัตราจ้าง)

 

นายวิชัย เข็มพรหยิบ
ครูแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (อัตราจ้าง)

 

นายปัญชญา นามวิชัย
ครูแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (อัตราจ้าง)